Munkaerő-közvetítés

Munkajogi Tanácsadás
A tipikus és a rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódóan új munkaszerződések, munkaköri leírások és tájékoztatók elkészítése válik szükségessé. Ennek kivitelezéséhez kapcsolódóan átfogó és egyénre szabott tanácsadást is nyújtunk munkajogász segítségével.

Pénzügyi Tanácsadás
RUGALMAS FOGLALKOZTATÁSI FORMÁK (TÁVMUNKA, RÉSZMUNKAIDŐ, MUNKAIDŐKERET, STB.) BEVEZETÉSÉNEK TÁMOGATÁSA;
A rugalmas foglalkoztatás megismertetése a szervezettel (munkavállalókkal és/vagy vezetőkkel) interaktív eszközökkel műhelymunka formában. Információnyújtás mellett a szervezet jellemzőinek és igénybevételének figyelembe vételével a különböző formák előnyeinek és hátrányainak összegyűjtése a várható eredmény előrevetítése.

Információ-nyújtás hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatási támogatásáról
Az Európai Uniós és hazai pályázatok lehetőséget biztosítanak a hátrányos helyzetű munkavállalók bértámogatására. A Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében pedig a magyar állam járulék kedvezménnyel támogatja a munkaerő felvételt. Ehhez kapcsolódóan tájékoztatást nyújtunk a cég számára legkedvezőbb támogatási lehetőség és az igénybevételéhez szükséges eljárás, adminisztrációs feladatok megismerésére. Ez utóbbiban igény szerint a szolgáltatás során feladatokat átvállalunk.

Szervezetfejlesztés
A rugalmas foglalkoztatás bevezetésével, valamint új munkavállalók felvételével párhuzamosan érdemes megvizsgáltatni a szervezetfejlesztési lehetőségeket. A tanácsadás kiterjed a szervezeti átvilágítás alapján megjelenő szükségletek, igények kielégítésére, valamint az átvilágító kollégák által javasolt fejlesztések módszertanának kidolgozására és végrehajtásának segítésére.

Cégalapítás, cégműködtetés
A cégforma sok mindent elárul egy cégről. Fontos, hogy mit akarunk üzenni vele a külvilágnak. Az sem mindegy, hogy hány céget vezetünk párhuzamosan. Természetesen érthető, ha megtakarítási szempontok miatt egyszerűbb cégformát, vagy több cég egymás melletti működtetését választjuk. Érdemes ugyanakkor külső tanácsadók segítségével megvizsgálni, hogy vajon még mindig a 2-5-10 évvel ezelőtt kiválasztott forma a legjobb nekünk ma is. A rugalmas foglalkoztatáshoz kapcsolódó átalakítások remek lehetőséget teremtenek a cég generális működéséhez kapcsolódó átgondolásokra is.

IT Tanácsadás
Az informatikai háttérhez kapcsolódó tanácsadás keretében a tanácsadó feltárja, hogy melyek azok a területek, amelyek esetében lehet az informatikai eszközökkel ésszerűsíteni, valamint hogy milyen lehetőségek vannak a cég részére a távoli elérés biztosítására.

Vezetőképzés
A tréningprogram megvalósításának célja, hogy a résztvevő vezetők képesek legyenek kollégáikkal hatékonyan kommunikálni, meg tudják különböztetni a különböző vezetési stílusokat, megismerjék a helyzettől függő vezetés fontosságát, tisztában legyenek a kapcsolatot és a munka hatékonyságát erősítő visszajelzés fontosságával, megismerjék az együttműködés dimenzióit, a motiváció különböző formáit és lehetőségeit.

Csapatépítő tréningek
A csapatépítő tréning célja a munkahelyi közösség fejlesztése élmény alapú, strukturált feladatok mentén. Az előkészítő munkában tisztázzuk a szervezet elvárását, témákat és ennek mentén alakítjuk ki a tréninget.
Csapatépítő tréning témái:
• a hatékony együttműködés erősítése;
• közös élmény gyűjtése a közösség építése érdekében;
• a munkában felmerülő konfliktusok tisztázása;
• belső és külső kommunikáció fejlesztése;
• bizalom erősítése;

Az elhelyezkedett munkavállalók életvezetésének támogatása
Egyéni tanácsadás vagy csoportos foglalkozás keretében az egyéni képességek fejlesztése a betöltött munkakörhöz kapcsolódó kulcsképességekre fókuszálva. Segítő beszélgetésekben vagy csoportmunkában megvalósuló szolgáltatás. A vezetői igények, elvárások és a szervezetnél kialakított munka kultúra megismertetése a munkavállalóval. Várható életvezetési nehézségek mentálhigiénés szemléletű támogatása. A család és a munka világában megjelenő értékek tisztázása, illetve összehangolása.

Coaching
A coaching során nem az általános problémákra keresnek válaszokat, hanem arra, hogy a vezetőnek miben kell változnia, fejlődnie, milyen eszközökkel háríthatja el az akadályokat az éppen aktuális problémái útjából. A coach nem ad megoldást a problémákra, hanem célirányos kérdésekkel, odafigyeléssel és előítéletek nélküli meghallgatással vezeti rá az ügyfelét a megoldásra. Nem mondja meg, hogy az egyénnek mit kell tennie, hanem hagyja, hogy maga találjon rá a neki legmegfelelőbb útra és módszerre.

Munkahelyi mentorálás
A mentori program keretében azok a munkatársak kapnak támogatást, akik újonnan helyezkedtek el a cégnél, vagy a munkakörük rugalmassá alakult át. Lehetőséget kapnak arra, hogy tapasztalati megalapozottságú, életszerű, gyakorlatias ismeretekre tegyenek szert a mentorokkal történő személyes kapcsolat révén. Mentor minden olyan munkatárs lehet, aki már huzamosabb ideje a cégnél dolgozik, és önként vállalja a mentori programban való részvételt. (Önkéntes alapon képzést is vállal.) A mentori program akkor működik eredményesen, ha annak keretében többszöri (ideális esetben rendszeres) találkozókra kerül sor a mentorok és az új munkavállalók között, és ezen alkalmak során a mentoráltak által megjelölt témák, tapasztalatok kerülnek feldolgozására.
A mentori kapcsolat formális, szervezeti keretben valósul meg, melyben a mentor informális, bizalmi teljességen alapuló őszinte emberi légkört teremt.

Munkavállalói képzés
Munkavállalói képzés célja, hogy a szervezet igényeinek megfelelő kompetenciákat/készségeket fejlessze a hatékonyabb/racionálisabb munkaszervezés érdekében. A szervezeti specifikumok mellett a sikeres munkavégzést meghatározó úgynevezett kulcskompetenciák fejlesztése kiemelkedően fontos.
Ezek az alábbiak:
1. kommunikációs képesség;
2. együttműködési készség;
3. konfliktus megoldási technikák;
4. önállóság;
5. felelősségvállalás;

Ezek a kompetenciák alkalmassá teszik a munkavállalókat arra, hogy megfeleljenek a vállalt pozíciók és munkatevékenységek sikeres teljesítéséhez. A szolgáltatás interaktív formában valósul meg, és figyelembe veszi a munkavállalók munkatapasztalatait, iskolai végzettségüket és szakmai felkészültségüket. A képzésben feladatok, interaktív eszközök, értékelési és önértékelési technikák kerülnek alkalmazásra.

Vállalati Kúltúra Elemzés
A vállalati kultúra a szervezet tagjai által elfogadott, közösen értelmezett előfeltevések, értékek, meggyőződések, hiedelmek rendszere. Ezeket a szervezet tagjai érvényesnek fogadják el, követik és az új tagoknak is átadják, mint a problémák megoldásának alapvető mintáit, és mint kívánatos gondolkodás- és magatartásmódot. A vállalati kultúra elemzése kérdőívek és fókuszcsoportos interjúk segítségével történik, amelyben a következő dimenziókat lehet vizsgálni:
• értékek, amelyeket a szervezet tagjai elfogadnak, követnek
• információgyűjtéssel- és feldolgozással kapcsolatos felfogás
• elgondolások, ötletek, célok utasítások létrehozásának és közreadásának módja
• ötletek, elgondolások értékelésének formái, kockázatvállalás foka, módja
• vezetők és beosztottak közötti kooperáció alakulása
• vállalathoz való lojalitás mértéke
• motiváció alakulása

Változásmenedzsment
Témák:
• a változás dinamikája
• előmeneteli rendszer kidolgozása
• teljesítményértékelési rendszer kidolgozásához kapcsolódó szolgáltatáscsomag
• a munka-kultúra meghatározása és összefüggése a szervezeti kultúrával.
• a munka-kultúra és az adminisztrációs fegyelem kapcsolata
• Szervezeti kultúrától függően az egyéni karrier esélyek meghatározása.

Gondoskodó létszámleépítés

  • elbocsátásokhoz kapcsolódó mentális, szociális és jogi tanácsadás nyújtása a munkavállalóknak
  • munkavállalók segítése új munkahely megtalálásában (álláskeresési technikák tréning, önismereti, pályakorrekciós tanácsadás, stb.)
  • Partnerségek kialakítása

Potenciális partnerszervezetek felkutatása

  • klaszterek, szakmai szervezetek és paktumok szervezése, bekapcsolódás segítése